ارائه‌ی تحلیل بنیادی کحافظ، بولتن اوراق درآمد ثابت و تحلیلی از کلیات بازار سرمایه

با ارائه‌ی تحلیلگران گروه دانایان

جزئیات نشست

به دلیل محدودیت فضا، دانایان به همه تقاضاها برای مشارکت حضوری در جلسه نمی‌تواند پاسخ مثبت دهد؛ بنابراین، به‌ناچار از برخی دوستان علاقه‌مند به حضور، درخواست خواهد شد که آنلاین شرکت بفرمایند و سایر متقاضیان برای شرکت در جلسات بعدی در اولویت قرار خواهند گرفت.

نحوه برگزاری نشست

ثبت‌نام

مشخصات فردی:(Required)
نحوه شرکت (حضوری، آنلاین):(Required)